هشدار !!! ازار و اذیت ایرانی ها و مهاجرین در ترکیه را تمام کنید

hacked by eblis shar (shayan)

ashrar team | اشرار

ashrar-tm.ir

twitter

telegram: @ebli3shar | @ashraroffical | @ahrar_c

>we are hacktivist

iranian hackers